Algemene voorwaarden Kozmoz

1. GELDIGHEID

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, iedere orderbevestiging, of overeenkomsten met derden en transacties van de BVBA Kozmoz Design & Display, met maatschappelijke zetel te Brusselsepoortstraat 23, 2800 Mechelen en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0865.143.295 (hierna genoemd “Kozmoz”). Door het accepteren van een aanbod en het geven van een opdracht aanvaardt de koper nadrukkelijk deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk afwijkingen zijn overeengekomen. De koper erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen (algemene) voorwaarden.

2. OFFERTES

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden al de aanbiedingen en informaties vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Bestellingen worden definitief op het ogenblik dat ze schriftelijk bevestigd worden door Kozmoz. De door Kozmoz verschafte informatie, waaronder specificaties en andere technische gegevens, is door Kozmoz naar beste weten opgegeven, doch bindt haar niet.

Aangezien de goederen op bestelling vervaardigd worden, zijn annulaties van bestellingen niet mogelijk. Indien de koper de bestelling toch annuleert, zal het volledige orderbedrag moeten betaald worden. Indien met de koper meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de koper, voortvloeiende uit de overeenkomst.

3. PRIJZEN

Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle prijzen netto en exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen of het transport ervan, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de koper. Kozmoz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de ondertekening van de verkoopsovereenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van materialen, grondstoffen, energie, loonkost, sociale lasten, enz.) ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden. Een dergelijke prijsverhoging zal aan de koper tenminste één maand voor de inwerkingtreding schriftelijk worden meegedeeld en is voor hem bindend.

Alle eventuele kortingen zullen slechts definitief verworven zijn na volledige betaling van de sommen verschuldigd op de vastgestelde vervaldagen. Bij gedeeltelijke of late betaling zal de klant geen enkel recht op welke korting dan ook kunnen laten gelden.

Eventuele specifieke en/of aanvullende wensen van koper en wijzigingen in de opdracht worden slechts uitgevoerd, na een schriftelijke bevestiging zijdens Kozmoz. De koper verklaart zich ermee akkoord de meerkosten hiervan te zullen dragen.

4. LEVERING

Tenzij Kozmoz en de koper van tijd tot tijd anders overeenkomen, worden al de goederen af fabriek geleverd.

Indien anders overeengekomen, reizen de goederen steeds op risico en gevaar van de koper.

Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Een vertraging, al dan niet veroorzaakt door een derde, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van contract of order.

Kozmoz is steeds gerechtigd 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren. Kozmoz behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

De koper is verplicht om de bestelde goederen op de vooropgestelde leveringsdata (of enige datum die door Kozmoz aan de koper werd meegedeeld) in ontvangst te nemen. Indien de goederen niet op de overeengekomen datum kunnen of mogen worden geleverd door Kozmoz aan de koper, zullen de goederen worden opgeslagen door Kozmoz. De behandelingskosten en de opslagkosten vallen volledig ten laste van de koper en dienen te worden voldaan vooraleer de goederen worden vrijgegeven. De kosten worden schriftelijk vastgelegd in de offerte en/of de orderbevestiging. Tot op het ogenblik van de volledige betaling van de opslagkosten, beschikt Kozmoz over een retentierecht.

5. TRANSPORT

De wijze van transport, verzending, verpakking etc. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper zijn verstrekt, door Kozmoz naar eigen inzicht bepaald, zonder hiervoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden. De verzending van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper.

Eventuele specifieke wensen van de koper betreffende transport of verzending van zaken worden slechts uitgevoerd indien de koper schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten ervan te zullen dragen.

Telkens als goederen moeten worden vastgemaakt in een vaste structuur van de koper, gebeurt dit onder zijn toezicht en risico. De koper zal erover waken dat de plaats waar de goederen gemonteerd of geplaatst worden volledig vrijgemaakt is. Kozmoz kan niet gehouden worden tot het opruimen of weghalen van andere goederen. Indien buitengewone omstandigheden de levering, montage of plaatsing bemoeilijken, die niet vermeld werden bij de bestelling, vrijwaart de koper Kozmoz voor alle bijkomende kosten, die Kozmoz apart kan aanrekenen.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de koper tot na de volledige betaling en afwikkeling van al wat als tegenprestatie van de door Kozmoz geleverde of te leveren goederen aan Kozmoz verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de koper is overgedragen (i) is het de koper uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; (ii) zal de koper op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van Kozmoz. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De koper verbindt zich ertoe om Kozmoz onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd. De koper draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren in overeenstemming met de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. De koper dient deze goederen tot op het moment van de eigenlijke eigendomsoverdracht bovendien te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van doch niet uitsluitend bederf of enige andere vorm van verval, brand, waterschade, diefstal, enz.) en de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan Kozmoz voor te leggen.

De koper verbindt er zich toe om Kozmoz te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van Kozmoz de identiteit van de eigenaar meedelen.

In geval van consignatie blijven de goederen uiteraard eigendom van Kozmoz.

In geval van niet betaling op de vervaldag van de factuur kan Kozmoz zich beroepen op de ontbinding van de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging. Kozmoz behoudt zich in dat geval het recht voor om een overeenstemmende schadevergoeding of vergoeding van enige kosten te vorderen.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de zaken afkomstig van Kozmoz kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Kozmoz. Alle tekeningen, berekeningen, ontwerpen, monsters, modellen, mallen en matrijzen e.d. zijn en blijven eigendom van Kozmoz en zullen steeds op eenvoudig verzoek van Kozmoz teruggegeven worden.

Het is de koper niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kozmoz zaken en/of bescheiden te wijzigen en/of te verveelvoudigen en openbaar te maken, daaronder begrepen kopiëren, aan derden ter hand stellen of tonen.

8. OVERMACHT

Elk geval van overmacht en/of toeval bevrijdt Kozmoz van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de koper aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. In het geval dat Kozmoz afhankelijk is van leveringen van derden zijn voormelde bepalingen eveneens toepasbaar in geval van overmacht of toeval in hoofde van onze leverancier waardoor de leveringen vertraging zouden oplopen. Worden als gevallen van overmacht beschouwd: ongevallen, materieelbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, natuurrampen, uitzonderlijke klimatologische toestanden zoals sneeuw, werkstakingen of lock-outs, etc.

9. KLACHTEN

Op het moment van de levering dient de koper de leveringsbon en/of vrachtbrieven af te tekenen voor ontvangst. Eventuele zichtbare gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld of uiterlijk binnen een termijn van drie (3) werkdagen schriftelijk aan Kozmoz te worden gemeld, waarbij de koper de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde goederen door de koper impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan. Alle overige klachten moeten om aanvaardbaar te zijn uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden ingediend. Eventuele opmerkingen geven de koper niet het recht de betaling op te schorten.

10. BETALING

Elke factuur is betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, netto contant en zonder korting op de maatschappelijke zetel van Kozmoz of via bankoverschrijving. Het trekken van een wissel doet hieraan geen afbreuk. Iedere vertraging in betaling brengt voor de klant de verplichting mee van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een conventionele verwijlintrest van 12 % per jaar te betalen en dit onverminderd eventuele schadevergoeding. De intrest wordt berekend van maand tot maand, terwijl elke maand die begonnen is voor een volle maand zal worden gerekend.

In geval van niet betaling op de vervaldag van de factuur zal van rechtswege een conventioneel vastgestelde schadevergoeding verschuldigd zijn van 12 % op het verschuldigde factuurbedrag, doch steeds met een minimum van 250 EUR. Dit schadebeding dient om bijkomende administratiekosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke meer te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.

Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens de koper openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Kozmoz is tevens gerechtigd haar vorderingen op de koper te verrekenen met schulden van Kozmoz of van een verbonden onderneming aan de koper. Kozmoz is gerechtigd haar vorderingen op de koper aan derden over te dragen.

11. AANSPRAKELIJKHEID

Kozmoz is niet aansprakelijk ten aanzien van de koper voor zware fout of opzet begaan door haar aangestelden. Voor zover Kozmoz bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit hun fout. Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout, is Kozmoz niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. Ingeval de door Kozmoz geleverde goederen gebreken vertonen, kan de koper uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde goederen, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Kozmoz jegens de koper ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Kozmoz werd afgesloten. Deze dekking wordt beperkt tot het totale bedrag van de koop exclusief BTW.

12. WAARBORG

Ten aanzien van door Kozmoz geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden zijn garantiebepalingen slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde zijn kleurstellingen steeds van garantie uitgesloten. Voorts is onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde de verstrekte garantie steeds beperkt tot 90% van het aantal van de koper ter bewerking ontvangen zaken.

De opgegeven plaatdikten zijn steeds als nominaal te beschouwen met een plus of minus tolerantie van 10%. Ten aanzien van verkochte en geleverde zaken met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie, gelden slechts de door deze toeleverancier gestelde garantiebepalingen. Alle aanspraken op eventuele garantie vervallen indien door of vanwege de koper zonder toestemming van Kozmoz reparaties of wijzigingen worden verricht met betrekking tot de geleverde zaken en/of het opgeleverde werk.

Waarborg voor zichtbare gebreken wordt vanaf de aanvaarding der goederen bij de levering uitgesloten. Indien de goederen materiaal- of fabricagefouten vertonen, dient de koper op straffe van verval Kozmoz hiervan binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking van het gebrek per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. Kozmoz verbindt er zich toe om de goederen naar eigen keuze te herstellen of te vervangen op voorwaarde dat enige verantwoordelijkheid voor de materiaal- of fabricagefout in haar hoofde wordt aangetoond. Kozmoz zal enkel tot schadevergoeding gehouden zijn binnen de grenzen van artikel XI. Kozmoz wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg is van een onaangepast gebruik van de goederen, voor alle schade aan derden en voor alle onrechtstreekse schade veroorzaakt door het gebruik van de geleverde goederen.

Alle aanspraken op eventuele garanties zijn opgeschort zolang de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. De koper is niet gerechtigd de betaling geheel of gedeeltelijk in te houden op grond van het feit dat Kozmoz haar garantieverplichting niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen.

13. GEHEIMHOUDING

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Kozmoz zal de koper informatie en gegevensdragers welke hem wegens Kozmoz ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeelsleden slechts bekend maken, voor zover dit nodig is voor het verrichten door derden van de overeengekomen prestaties. De koper zal zijn personeelsleden verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven. Indien de koper deze clausule schendt is Kozmoz gerechtigd op een schadevergoeding gelijk aan 10.000 EUR, onverminderd het recht van Kozmoz om een hogere schadevergoeding van de koper te eisen indien zou blijken dat de schade die voortkomt uit het schenden van deze clausule hoger is dan het bedrag van voornoemde schadevergoeding.

14. BEVOEGDHEID

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen betreffende overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.